Warunki wynajmu - Wypozyczalnia samochodów Radom Autokomis Dora

Przejdź do treści

Menu główne:

Wypożyczalnia > Samochody


1. Wynajmujący oświadcza, że jest prawowitym właścicielem samochodu i wynajmuje go na Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa i gazu oraz z wyposażeniem podstawowym. W skład wyposażenia wchodzi koło zapasowe, komplet kluczy, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka.
2. W związku z wynajęciem pojazdu Najemca zobowiązuje się do:
a)dbania o stan techniczny, czystość w wynajętym samochodzie
b)użytkowanie samochodu zgodnie z danymi eksploatacyjnymi
c)użytkowanie samochodu zgodnie z przepisami ruchu drogowego obowiązującymi w danym kraju

3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji pojazdu, a także pokrywa koszty naprawy i 100% stawki dobowej przestoju pojazdu. W celu ustalenia szkody powstałej w wyniku nieprawidłowej eksploatacji pojazdu i w razie konfliktu między Najemcą, a Wynajmującym kwestie sporne rozstrzygnie powołany  rzeczoznawca na koszt Najemcy.
4. W razie powstania uszkodzenia w wyniku rozbicia pojazdu z winy Najemcy będzie on obciążony kosztami w wysokości 2500zł. Jeżeli zaistniała kolizja powstała nie z winy Najemcy nie ponosi on odpowiedzialności za powstałą szkodę. W przypadku gdy Najemca jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających ponosi on pełną odpowiedzialność finansową i prawną za powstałą szkodę i jest zobowiązany do całkowitego zwrotu kosztów w terminie 7 dni.
5. W przypadku kradzieży wypożyczonego pojazdu Najemca ponosi koszty w wysokości 2500zł. W przypadku nieprawidłowego zabezpieczenia samochodu przez Najemcę tj. nie włączenie alarmu, nie zamknięcie kluczem drzwi i klapy bagażnika lub pozostawienie samochodu na noc na niestrzeżonym terenie Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skradziony pojazd. Wartość pojazdu liczona będzie od średniej ceny giełdowej.
6. Najemca oświadcza iż posiada bezpieczne miejsce garażowania pojazdu uniemożliwiając ewentualną kradzież i zobowiązuje się do przestrzegania i wywiązania się z ustaleń zawartych w umowie najmu.
7. Należność za powstałe szkody o których &4, &5 i &6 Najemca ma obowiązek uiścić w terminie 7 dni od daty powstałego uszkodzenia lub kradzieży.
8. W przypadku gdy Najemca nie zwróci pojazdu w wyznaczonym terminie Wynajmujący po upływie 12 godzin traktuje pojazd jako skradziony o czym powiadamia bezzwłocznie Policję.
9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
10. Firma za każdą godzinę nieterminowego zwrotu pojazdu nalicza Najemcy kwotę 20zł.
11. Najemca zobowiązuje się do zwrócenia umytego i odkurzonego pojazdu z pełnym zbiornikiem paliwa i gazu oraz z wyposażeniem podstawowym o czym mowa &2.
12. Najemca może używać pojazd w sposób odpowiadający jego właściwością i zgodnie z przeznaczeniem z tym, że nie może bez zgody Wynajmującego oddać osobie trzeciej.
13. Samochód nie może być używany w sportach motorowych tj. rajdach, wyścigach samochodowych oraz do nauki jazdy.
14. Spory mogące wynikać w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwym Sądom Powszechnych.
15. W razie awarii pojazdu zabrania się dokonywania napraw we własnym zakresie.
16. W przypadku zwrotu brudnego samochodu firma dolicza 40zł.
17. Samochód nie może być używany i nie może uczestniczyć w żadnych przestępstwach o charakterze kryminalnym, przemytniczym itp.
18. Najemca ma zakaz wyjazdu poza granice kraju RP bez zezwolenia Wynajmującego.
19. W przypadku zerwania lub uszkodzenia plomb zabezpieczających samochód nie zwracana będzie kaucja pozostawiona przez Najemcę.
20. Poza granicami RP wypożyczalnia nie pokrywa kosztów związanych z naprawą i holowaniem auta.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego